پایان نامه ارشد مشاوره خانواده

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده مبدا و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با ترس از ازدواج دختران بالای 30 سال: نقش واسطه ای تمایزیافتگی
اهمیت و ضرورت تحقيق 
ازدواج از مهمترین مباحث درخانواده است که سمبل موفقیت اجتماعی و عامل تأثیرگذار بر سلامت فردی است. تغییرات سریع اقتصادی – اجتماعی و رشد فناوری به سبب تغییراتی در سبک زندگی افراد، زمینه دگرگونی در نگرش به ازدواج را فراهم می‌نماید. آمار ازدواج در کشور ایران روند نزولی دارد به طوری که میانگین سن ازدواج از سال 1392 تا 1397تقریباً دو سال افزایش داشته است، این مسئله نشان‌دهنده‌ی کاهش رغبت به ازدواج است. با توجه به نقش مهم ازدواج در سلامت خانواده، شناسایی عوامل مؤثر بر آن از  اهمیت بالایی برخوردار است (سقزی و همکارن، 1400).  بسیاری از افراد به خاطر تجربه‌های دشوار کودکی و روابط ناموفق بزرگسالی، صمیمیت و ازدواج خوب را یک توهم می‌دانند. بنابراین آگاهی از نگرش‌ها و باورهای بنیادین خود درباره ازدواج و اصلاح آنها در داشتن ازدواجی رضایت بخش ضروری است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند اصلاح طرحواره‌ها و جایگزین کردن باورهای سازگارانه می‌تواند در کاهش ترس از ازدواج موثر باشد (مختاری و همکاران، 1400). مشکلات ارتباطی ماننـد فقـدان روابـط صمیمانـه، در تسریع و تشـدید مشکلات هیجانـی و افسـردگی موثـر اسـت. تــرس از روابط صمیمیانه بــه ســبب دلبســتگی نا ایمــن، بــر ابعــاد مختلــف عاطفــی، شــناختی و رفتــاری تاثیــرگــذار اســت و می‌توانــد روابــط بیــن فـردی و سـلامت روان افـراد را بـه شـدت مختـل کنـد و باعـث شــود فــرد از اجتمــاع فاصلــه بگیــرد و افســردگی‌اش افزایــش یابد. تــرس از روابط صمیمانه می‌توانــد ناتوانــی در پردازش‌هــای هیجانــی و شــناختی را بــه همــراه داشــته باشــد و ایـن نیـز بـه نوبـه خـود بـه ایده‌پردازی‌های خودکشـی کمـک می‌نماید (طهماسبی آشتیانی و همکاران، 1401). با توجه به اینکه پژوهش‌های انجام شده در ایران در زمینه ترس از ازدواج بسیار محدود بوده و همچنین هیچ مطالعه‌ای در مورد رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده مبدا و ترس از ازدواج انجام نگرفته است؛ لذا با استناد به یافته‌ها و ادبیات پژوهش و اهمیت بررسی علمی بیشتر،  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تمایزیافتگی در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده مبدا و طرحوارهای ناسازگار اولیه بر ترس از ازدواج دختران بالای 30 سال انجام گرفت.


فهرست                                                                                                           
چکیده 
فصل اول: کلیات پژوهش  
مقدمه 
بیان مساله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
اهداف پژوهش 
فرضیه‌های پژوهش 
تعریف متغیرهای پژوهش 
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی 
فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش 
مبانی نظری 
ازدواج و ترس از ازدواج  
سبک‌های دلبستگی 
الگوهای ارتباطی خانواده مبدا 
ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده مبدا 
تمایزیافتگی خود 
تمایزیافتگی، خانواده و ازدواج 
ابعاد تمایزیافتگی 
طرحواره و طرحواره‌های ناسازگار اولیه 
نقش طرحواره‌ها در ازدواج 
ابعاد طرحواره‌های ناسازگار اولیه
سبک‌های مقابله‌ای طرحواره‌ها 
پیشینه پژوهش 
پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 
پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 
ابزار مورد استفاده در پژوهش
پرسشنامه ترس از ازدواج سمیعی و همکاران 
پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 
پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه شده
پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) 
روش اجرای پژوهش
روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 
آمار توصیفي 
آمار استنباطی 
بررسی فرضیه اول پژوهش 
بررسی فرضیه دوم پژوهش 
بررسی فرضیه سوم پژوهش 
بررسی فرضیه چهارم پژوهش 
بررسی فرضیه پنجم پژوهش 
بررسی فرضیه‌‌های اصلی پژوهش 
بررسی فرضیه‌‌ ششم پژوهش 
بررسی فرضیه‌‌ هفتم پژوهش 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 
نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهش 
پیشنهادات 
منابع 
پیوست‌ها 

نکته مهم: داده های آماری موجود در این پایان نامه فرضی بوده و صرفا برای مشخص کردن روند کار قرار داده شده است. 
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 495 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:371 کیلوبایت

 قیمت: 128,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    حاوی یک فایل ورد و قابل ویرایش است، پرسشنامه های مربوط به تحقیق در پیوست قرار دارد و روش نمره گذاری آن در فصل سوم توضیح داده شده است. می توانید آمار مربوط به استان خود را با اطلاعات آماری موچود در پایان نامه جایگزین کنید. (اطلاعات آماری موجود در پایان نامه فرضی هستند)
    مناسب رشته مشاوره خانواده و روانشناسی و علوم تربیتی


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل ورد