فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

تعيين دما و فشار نقطه شینم و ترکيب درصدها فاز مایع در تعادل ترموديناميکی با فاز بخار

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

مدل اکتیویته یونی فک برای تعيين دما و فشار نقطه حباب و ترکيب درصدها فاز بخار در تعادل ترموديناميکی با فاز مایع (به همراه کد متلب)

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه تبخیر ناگهانی یا فلش (Flash) با قانون رائولت

محاسبات تبخير ناگهانی معمول دو فازی به روش قانون رائولت به عنوان ابزاری پايه برای تعيين ترکيب درصدها و خواص فازهای موجود در تعادل

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه تعادلات فازی مایع-مایع به کمک مدل ترمودینامیکی (اکتیویته) یونی کواک (UNIQUAC) به همراه کد آما

فایل آموزشی به محاسبه تعادلات فازی مایع مایع به کمک مدل ترمودینامیکی (اکتیویته) یونی کواک

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته یونی کواک (UNIQUAC)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته یونی کواک

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی